Eşti aici

Stejarul din Borzesti, de Eusebiu Camilar

Versiune tiparSend by email
Voturi: 646

Ştefan cel Mare îndrăgise plaiurile Moldovei încă din copilărie. Îi plăcea să se joace cu copiii răzeşilor. Toţi îi spuneau Ştefăniţă sau Ştefănucă, şi era bucuria lor cînd venea prin părţile Trotuşului Mic. Îndesat, sprinten şi ager, nu-l putea nimeni întrece în aruncarea săgeţilor către uli. Avea ochi albaştri, părul inelat. Purta şi zale uşoare. Şi nişte pinteni frumoşi.

Aşa îl aducea părintele său, Bogdan voievod, dinainte, pe şa, arătîndu-i frumuseţi şi bogăţii pe întinsurile patriei, de la Suceava-n jos, dar lui Ştefan îl plăceau cel mai mult împrejurimile Borzeştilor, unde se afla un stejar uriaş, rotund în coroană, gros cît să-1 cuprindă patru oameni. Acolo se aduna Ştefan cu copiii de prin partea locului. Toţi dădeau chiote că s-au întâlnit, îndată începea joaca. După ce se minunau de dibăcia lui Ştefan la săgetarea ulilor, prindeau să se joace „de-a tătarii". Se despărţeau în două cete : cei din ceata lui Ştefan erau moldovenii, cei din ceata a doua erau tătarii, în frunte cu puiul de răzeş Mitruţ.

Pe vremea aceea Moldova era pământ al năvălirilor. Veneau tătarii şi-i pârjoleau până şi iarba. Erau arse satele şi cetăţile. Oamenii erau legaţi cu juvăţul de gât şi duşi la robie. Când bătea vestea rea dinspre vadurile năvălitorilor, s-aprindeau focuri pe dealuri, căci aşa era ştafeta de pe atunci, a moldovenilor: se aprindea un foc mare tocmai pe Prut, în culmea unui deal mare, şi-1 zăreau alţi pândari, de pe alte dealuri, şi aşa focurile s-aprindeau unul după altul, din deal în deal, până sub pădurile Sucevei. Aşa afla domnul de primejdie. Îşi aduna oştile de ţară şi oştile în leafă, să ţină piept cumpenei. Dar tătarii erau mai tari şi nu mai avea pace sărmana Moldovă ! Oamenii fugeau în codru şi-n munte, în timp ce semănăturile ardeau şi satele erau şterse de pe faţa pămîntului.

Era în ziua aceea un văzduh limpede ca lacrima. înfloriseră trandafirii sălbatici şi sulfina. Era vremea când cântă toate păsările câmpului, când ţârâie din nişte uşoare strune miile da gâze de prin fânuri. Ciocârliile umpluseră văzduhul de cântare.

Glasurile copiilor din Borzeşti s-amestecau cu glasurile păsărilor, şi parcă era ziua aceea un imn închinat frumuseţilor nemuritoare ala firii. Deodată prima ceată de copii, în frunte cu Ştafăniţă, s-a ascuns la pândă într-o pădurice. Cealaltă, în frunte cu Mitruţ, s-a ascuns după un deal, pe unde năvăleau de obicei tătarii cei adevăraţi. Apoi s-a arătat Mitruţ, ca un han tătăresc ce se prafăcea că este, iscodind cu ochii împrejurimile stejarului. La un chiot
al lui, copiii s-au aruncat în năvală, umplând valea de veselia strigătelor. A ieşit şi ceată lui Ştefăniţă din pădure, şi săgeţile de trestie vâjâiau uşurel, întrecându-se cu bâzâitul bondarilor. Bătălia a durat aproape un ceas. Tare era Ştefâniţă, tare şi Mitruţ, dar până la urmă Ştefăniţă a ieşit biruitor.

Prins între nişte lănci de trestie, ca un han-tătar, Mitruţ a fost dus la judeţ (judecată), în faţa puilor de moldoveni. Aşezat pe un butuc, sub stejarul cel rămuros, Ştefăniţă a prins a-1 judeca straşnic, întrebându-1: de ce-i calcă ţara ? de ce ucide copiii? de ce dă foc satelor? Nu se pot apuca năvălitorii de munca pămîntului, să nu mai fie spaimă pentru ţara Moldovei ? Întrebîndu-1, Ştefâniţă îşi limpezea, de fapt, primejdia tătarilor şi necazurile oamenilor. Îşi strînse pumnii. în lungul obrazului îi aluneca o lacrimă, întâia lacrimă de ciudă.

Văzuse cu ochii lui sate arzând şi carele Moldovei în pribegie. Văzuse şi corbi zburînd spre stârvurile oamenilor. Zărise şi tătari, pe un deal, departe, şi-n urma lor cerul era înroşit de focuri. Asta era întâia amintire a voievodului despre tătari.

— De ce ? a întrebat înc-o dată Ştefăniţă, aşa de crunt, încât Mitruţ aproape că şi-a pierdut firea, iar ceilalţi copii au stat din râs. De ce calci pămînt străin, han nelegiuit ? Ce pedeapsă i se cuvine pentru că a năvălit în ţară străină ?

— Să i se reteze nasul... a spus unul.

— Nu ! e prea puţin ! a răspuns Ştefaniţă.

— Să i se scoată ochii ...

— Nu, e prea puţin!

— Atunci spânzurat să fie de ramurile stejarului... a spus altul, şi Mitruţ nu mai putea de bucurie că va fi legat cu frânghiile de subsuori şi urcat sus, sus, cum nu mai urcase niciodată !

Copiii şi-au desfăcut cingătorile, apoi şi le-au legat una de alta. Toţi râdeau şi chiuiau, numai Ştefăniţă stătea încruntat şi tăcut, ca un adevărat judecător al năvălitorilor.

— Aşa ! a spus el, în timp ce copiii ceilalţi îl trăgeau pe Mitruţ în sus. Mitruţ râdea şi bătea din palme.

L-au urcat până la jumătatea stejarului, şi l-au lăsat în leagănul uşurel al vântului. Deodată, cum râdea el aşa şi se legăna, s-a uitat departe. A îngălbenit! Glasul i-a pierit în gât! Abia a izbutit să strige:

—Tătarii!... Vin tătarii! Vin tătarii...

Şi se uita cu groază cum vin tătarii cei adevăraţi, în galopul cailor, cu iataganele-n dinţi, cu şomoioguri aprinse în vârfui suliţelor.

-Coborâţi-mă repede... vin tătarii! a strigat el a doua oară, dar copiii au luat-o la fugă, spre sat, ţipând:

— Tătarii... vin tătarii!

Au prins să bată clopotele de furtună. Oamenii apucau spre codru, ori înşfăcau parii afumaţi la capăt, furcile, coasele şi topoarele, gata de apărare. Pretutindeni s-auzeau ţipetele copiilor şi-ale femeilor:

— Tătarii!... vin tătarii!... Şi băteau mai tare clopotele.

Tătarii năvăleau într-o trâmbă lungă, şi-n urma lor colburile urcau până-n înălţimi, amestecate cu fumurile satelor aprinse. Cum au ajuns sub stejarul din Borzeşti, hanul năvălitorilor 1-a zărit între ramuri pe Mitruţ, aproape mort de spaimă.

— Ce-i facem copilului din stejar? a întrebat un ataman. Tragem cu săgeţile în el ?

— Nu ! a răspuns hanul. Dacă trage careva în el vreo săgeată, îl ucid...

— De ce ? s-au mirat tătarii.

— Pentru că pe acest pui de moldovean vreau să-l ucid eu ! Fac rămăşag că-l nimeresc drept în inimă, cu prima săgeată...

— Să vedem... au spus celelalte căpetenii şi cetele s-au aşternut pe vale, în priveală.

— Fie-ţi milă... a răcnit Mitruţ, când hanul a întins arcul, dar.n-a mai apucat să spună nimic, căci o săgeată l-a nimerit drept în inimă şi l-a omorât.

Apoi trâmba a sărit pe cai, a pornit galop, dând foc satelor, ucigând şi prăpădind tot, spre Suceava-n sus.

In vremea asta, Bogdan Voievod galopa spre munţi, ţinându-l pe Ştefaniţă dinaintea lui. Se lăsase întunericul. Cărarea codrilor urca.

— Niciodată să nu uiţi, fiul meu... îi spunea voievodul. Copilul din Borzeşti trebuie răzbunat!

— Niciodată n-am să uit, tată... a răspuns Ştefaniţă. Pe Mitruţ am să-l răzbun eu, cu mâna mea ! Dacă trăieşte hanul până cresc eu mare, îl spânzur de stejarul din Borzeşti...

— Aşa să faci ! i-a răspuns tatăl. Ca să se înveţe minte, să nu mai omoare oameni nevinovaţi, să nu mai calce pămînt străin...

Şi Bogdan Voievod i-a grăit toată noaptea, la un schit din munte, arătându-i prin cuvânt de foc, că apărarea pământufui străbunilor e cel mai sfânt lucru al vitejilor !

— N-am să uit, tată ! Am să răzbun sângele lui Mitruţ şi al sărmanei noastre Moldove... Pârjolul urca tot înainte, din Ţara de Jos, spre cetatea de scaun a Sucevei. Ardeau pădurile, ardeau câmpiile. Norodul legat în funii apuca drumurile robiei.

Astfel necăjea Moldova acelor vremuri. Dar cu cât Bogdan Voievod îmbătrânea, se ridica Ştefaniţă, ca un stejar tânăr! Nu uita nici în somn moartea îngrozitoare a lui Mitruţ. Cum şi-a pus pe frunte coroana Moldovei, întâi a vrut să facă rânduială dinspre tătari. Nu le-a călcat pământurile, ci a trimis oameni să-i întrebe; se liniştesc sau nu ? Că prea s-a încruntat lumea de atâta sânge şi năvăliri. Îi sfătuia cu domolul, după firea moldovenească, să se lase de pradă, să se apuce de lucru, ca oamenii Moldovei, căci cu prada n-au s-ajungă departe ! Să afle banul că ţara are domn tânâr şi viteaz şi va fi vai şi amar de cei ce-i vor mai călca hotarele... Hanul a primit cuvântul lui Ştefan cel Mare cu mânie straşnică. A scrâşnit:

— Auzi, câinele ! Cum îndrăzneşte să-mi trimită astfel de cuvânt, mie, hanul lumilor ? !... Cu buzduganul am să-i zdrobesc dinţii! Am să-i tai limba cu paloşul, să nu mai poată grăi aşa...

— E tînăr si are cutezanţa tinereţii! i-au spus atamanii. Să-i învăţăm oleacă minte ! Dar ar fi bine, Măria Ta, să rămâi în cort, căci eşti ostenit de bătrîneţe...

—Nu ! a răspuns hanul, dând poruncă oştenilor să se pregătească. Mă duc să-1 învăţ minte pe puiul acesta cutezător...

Şi astfel, iar s-au aprins focurile de veste, din deal în deal, de la Prut până la zidurile Sucevei. Răzeşii Ţării de Jos s-au strâns la Borzeşti, în preajma vadului mare al năvălitorilor.
A coborît şi Ştefan, cu ţara, de cum i s-a adus vestea de cumpănă.
Într-o noapte cerul s-a făcut roşu cât ţineau zările. Ardeau satele şi câmpiile. Puţinii pământeni scăpaţi cu zile veneau îngroziţi, rânduindu-se în oastea voievodului.

Ca să-i amăgească pe tătari spre Borzeşti, Ştefan a trimis înaintea lor o oaste de harţă, care se ivea din păduri, tăia în duşmani şi iar se făcea nevăzută în singurătăţile hârtoapelor. Tot aşa, zi cu zi, hanul urmărea oastea de harţă, până ce, într-o dimineaţă, a zărit stejarul din Borzeşti... A rămas pe gânduri... parcă mai fusese pe aici, în tinereţe... Nu ? Ia să-şi aducă aminte...

— Aici te-ai dovedit cel mai de seamă săgetător... i-a spus un ataman bătrân. Ţi-aduci aminte ?

— Da, da, îmi aduc aminte... a răspuns hanul, şi în clipa aceea a auzit buciumele şi cornurile de luptă ale Moldovei !

Bătălia cumplită s-a încins cât ai scapăra din ochi. Valea s-a umplut de nechezăturile cailor, de bufniturile scuturilor. Luceau lăncile. Zbârnâiau săgeţile. Ştefan cal Mare îşi deschide drum spre inima bătăliei, către han, izbind în dreapta şi-n stînga cu buzduganul! Striga :

— Izbiţi, feciori, pentru răzbunarea lui Mitruţ... Unde-s răzeşii din Borzeşti ? Izbiţi, răzeşi
Deodată, a ajuns faţă-n faţă cu han-tătarul ! Cu o lovitură de buzdugan i-a repezit paloşul din mână ! Îl putea ucide din a doua lovitură, dar 1-a luat în pieptul calului şi 1-a cârduit deoparte. În vremea asta oştile cotropitoare fugeau mâncând pămîntul.
Apoi, pe la asfinţitul soarelui, moldovenii s-au aşternut la hodină, pe coasta dealului.

— Acum să-l judecăm pe han-tătar!... a strigat Ştefan cel Mare, în faţa cortului aşezat sub stejar. Ce moarte să-i dăm, răzeşi ?

— Să-i scoatem ochii... au bubuit mii de glasuri.

— Să-l trecem prin sabie... au bubuit altele.

— Nu ! a răspuns Ştefan cel Mare şi i s-au umezit ochii, amintindu-şi întâmplarea năpraznică din copilărie. Nu, răzeşi, căci am cu acest lup al pustiei o socoteală... Han-tătare, ţi-aduci aminte ? Tu l-ai ucis pe Mitruţ, între ramurile acestui stejar... Ridicaţi-l, feciori, în funie...
Apoi, după ce năvălitorul şi-a primit pedeapsa, trei zile şi trei nopţi au stat oştile moldovene în petrecere.

Cuvinte cheie: 

Comentarii

Anonim
Dum, 10/26/2008 - 11:59
Voturi: 231
Mi-a placut foarte mult aceasta poveste\povestire.Stefan cel mare este un personaj din poveste despre care am auzit foarte multe lucruri si mi-au placut povestirile despre cum dupa fiecere razboi pe care il castiga construia o manastire.
Anonim
Dum, 11/09/2008 - 12:52
Voturi: 206
Mi-a placut foarte mult aceastam poveste....Mai ales razbunarea lui Stefan cel Mare:P:*:*....id meu este cotutmadalina:X
Anonim
Sâm, 01/12/2013 - 12:52
Voturi: 149
multe greseli de scriere la comentarii.......mi-a placut foarte mult povestirea in ciuda comentarilor
Anonim
Mie, 10/28/2009 - 14:51
Voturi: 180
MI-A PLACUT MULT POVESTEA
Anonim
Mie, 10/28/2009 - 14:53
Voturi: 192
este foarte frumoasa povestea/povestirea asta stejarul din Borzesti
Anonim
Mie, 11/11/2009 - 16:34
Voturi: 172
este foarte trista simia placut poarte mult dar mia fost mila mare de mitrut ca la ucis
Anonim
Joi, 11/12/2009 - 14:13
Voturi: 193
foarte frumoasa afost povestea
Anonim
Lun, 10/18/2010 - 21:23
Voturi: 188
Mia placut povestea.Putin cam lunga dar mia plcut.Povestea aceasta este una dintre cele mai frumoase povesti citite.
Anonim
Joi, 11/04/2010 - 10:33
Voturi: 202
mia placut dar a fost foarte trista:((
Anonim
Dum, 11/16/2014 - 21:04
Voturi: 2
A fost foarte frumos si chiar lunga aceasta poveste,trista. Deci unele comentarii m-iau placut foarte mult si unele nu.💋
Anonim
Joi, 11/04/2010 - 12:34
Voturi: 189
e cea mai frumoasa
Anonim
Dum, 02/03/2013 - 12:43
Voturi: 138
si eu am avut tema asta ,,stejarul din borzesti"
Anonim
Mar, 02/19/2013 - 18:57
Voturi: 133
frumoasa poveste am citiyo in5 minute :):):):):):):)
Anonim
Lun, 02/25/2013 - 19:19
Voturi: 143
am plans citind-o.ma facut sa plang cand a inceput sa vorbeasca despre mitrut...o poveste foarte trista! =((
Anonim
Lun, 09/02/2013 - 14:52
Voturi: 129
A fost foarte frumoasa si imi place mult
Anonim
Joi, 09/19/2013 - 15:20
Voturi: 129
Este o poveste forte frumoasa dar si foarte trista
Anonim
Lun, 10/21/2013 - 02:07
Voturi: 102
Abia cand eram in scoala primara si am auzit prima data aceasta poveste, am ramas nedumerit cum de am acelasi nume ca personajul din poveste? Am mers acasa si mi-am intrebat parintii; mi-au spus ca bunicul meu cand era copil a auzit la randul lui aceasta poveste si l-a impresionat atat de mult, incat ,atunci cand a avut primul nepot,adica eu,a tinut foarte mult sa am acest nume. In fiecare an, de ziua mea, aceasta poveste imi vine in minte, ori vreau sa o citesc din nou sa imi mintesc......
Anonim
Dum, 11/10/2013 - 16:39
Voturi: 76
mi-a placut foarte mult aceasta povestire.Este o pagina din istoria noastra.Mi-a placut foarte mult razbunare lui Stefan cel Mare.!
Anonim
Joi, 11/14/2013 - 16:23
Voturi: 73
mi-a placut mult dar e trist cand a murit mitrut!
Anonim
Dum, 11/24/2013 - 17:27
Voturi: 65
Mi-a placut foarte tare.O recomand fiecarui om.
Anonim
Dum, 12/22/2013 - 21:08
Voturi: 57
o recomand oricui
Anonim
Joi, 02/06/2014 - 11:52
Voturi: 45
foarte frumoasa povestea
Anonim
Sâm, 03/08/2014 - 12:31
Voturi: 30
Mi-a placut mult fragmentul cand SREFAN cel MARE s-a razmunat pentru MITRUT.
Lun, 08/04/2014 - 11:00
Voturi: 6
am avut tema la lectura sa o fac si nu ma impresionat , glumesc :))
Lun, 08/04/2014 - 11:00
Voturi: 7
am avut tema la lectura sa o fac si nu ma impresionat , glumesc :))
Anonim
Vin, 12/16/2011 - 16:46
Voturi: 184
vroiam si eu o fisa de lectura la stejarul dar nu am de unde a iau
Anonim
Joi, 01/12/2012 - 11:47
Voturi: 267
aceasta poveste este foarte frumoasa educativa ssi foarte interesanta din aceasta poveste/povestire te invata sa fi bun si sa razbuni pe cel mai bun prieten este foarte foarte frumoasa este singura poveste care imi place mai sunt povestiri istorice dar nu sunt ca stejarul din borvesti de aceea trebuie sa o cititi sa vedeti catde frumoasa este cel mai frumos lucru este ca ereala si nu este facatura ca basmele povestirile istorice sunt extrem de minunate trebuie sa cititi..........
Anonim
Joi, 01/26/2012 - 17:44
Voturi: 196
cat de lung poate fi acest text!...!
Anonim
Vin, 02/10/2012 - 13:56
Voturi: 187
foarte frumosa povestea
Anonim
Mie, 02/29/2012 - 17:41
Voturi: 188
nu prea este vorba despre stejar :).Dar a fost o poveste foarte frumoasa.Imi place.Si mai ales ca stefan locuia in suceava si yo tot :))
Anonim
Mar, 07/03/2012 - 15:16
Voturi: 171
foarte frumoasa povestea aceasta! Mi-a placut mult!
Anonim
Joi, 07/12/2012 - 09:00
Voturi: 157
Foarte frumoasa povestea „STEJARUL DIN BORZESTI„ de CAMILAR EUSEBIU
Anonim
Dum, 07/22/2012 - 14:39
Voturi: 148
mi-a placut foarte mult povestea deoarece han tatar si-a primit pedeapsa
Anonim
Dum, 07/22/2012 - 14:42
Voturi: 152
foarte frumoasa povestea mi-a placut mult
Anonim
Vin, 08/31/2012 - 18:21
Voturi: 177
da,este frumoasa ! si mie mi-a fost mila atunci cand la omorat pe Mitrut.Mi-au dat lacrimile!Si este de eusebiu camilar este toata ori cum(acest comentariu este pentru cel care a intrebat daca este de eusebiu camilar)
Anonim
Mar, 10/16/2012 - 21:12
Voturi: 127
a fost o poveste captivanta!!!este mai degraba o invatatura pentru prieteni.,,PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE"!!cand am ajuns la partea cu mitrut...mi-au dat lacrimile!!!este o poveste minunata si o recomand absolut tuturor.este o poveste lunga,dureaza mult sa o citesti,dar chear merita!!!lumea zice ce razbunarea e arma prostului!!!dar in unele momente chear nu mai trebuie sa tii cont de asta!!!sa-mi spuneti daca va placut!!
Anonim
Joi, 10/25/2012 - 22:38
Voturi: 141
sunt cls.a 3-a .Am observat ca Stefan cel Mare era de mic copil un judecator foarte drept,un luptator foarte bun,un conducator cinstit si un om care isi tine cuvantul nu iese din cuvantul nimanui!Cred ca toata lumea stie proverbul ,,Dupa fapta si rasplata"!!!
Anonim
Dum, 10/28/2012 - 20:35
Voturi: 156
Foarte impresionanta si foarte trista...Si foarte frumoasa!
Anonim
Lun, 10/29/2012 - 08:42
Voturi: 142
mi-a placut povestea a fost foarte interesanta
Anonim
Mar, 10/30/2012 - 18:51
Voturi: 169
e super tare
Anonim
Sâm, 11/10/2012 - 18:13
Voturi: 153
a fost super povestea
Anonim
Sâm, 11/10/2012 - 18:53
Voturi: 151
Sunt greșeli gramaticale
Anonim
Sâm, 11/10/2012 - 18:55
Voturi: 158
sunt greșeli gramaticale
Anonim
Dum, 11/11/2012 - 20:18
Voturi: 154
intradevar a fost lunga dar a fost f frumoasa povestirea si trista dar n-am plans
Anonim
Lun, 11/12/2012 - 16:26
Voturi: 144
e foarte cool cand la omorat pe han tatarsi apropo pentru cei care cred ca stefan cel mare e in suceava defa;t este in moldova.......la omorat pe han tatar in suceava
Anonim
Mar, 11/13/2012 - 16:26
Voturi: 151
povestea mie mi-a placut foarte mult .Dar il urasc pe han tatar deoarece l-a omorat pe Mitrut.Dar mi-a placut si de Stefan ca a promis ca se va razbuna cu mana luipe han tatar pentru fapta lui
Anonim
Vin, 11/16/2012 - 18:30
Voturi: 142
chiar imi place am si plans cand am citit-o
Anonim
Sâm, 11/17/2012 - 17:22
Voturi: 130
Foarte frumoasa povestea!
Anonim
Lun, 11/19/2012 - 18:28
Voturi: 140
frumos dar slab
Anonim
Mie, 11/21/2012 - 15:54
Voturi: 135
imi place!!

Pagini


Adaugă comentariu nou

Designed by: criserb.com